Nacházíš se zde:

Obecné informace

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti KONTAKTO.CZ internetový obchod, spol. s r.o., se sídlem Hlavní třída 43/34, 737 01, Český Těšín, IČO: 28579551, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32980

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kontakto.cz.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KONTAKTO.CZ internetový obchod, spol. s r.o., se sídlem Hlavní třída 43/34, 737 01, Český Těšín, IČO: 28579551, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32980 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a  kupujícím, který je fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kontakto.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, jejíž součást tvoří tyto obchodní podmínky.
  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1.1.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  1.1.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  1.1.3. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  1.1.4. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Kupuji a platím“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo jakoukoliv objednávku nepřijmout (neakceptovat).
  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  3.9. Jsou-li zbožím kontaktní čočky, potvrzuje kupující odeslání objednávky výslovně, že podstoupil oční vyšetření u očního lékaře a že parametry kontaktních čoček uvedené v objednávce odpovídají výsledkům tohoto vyšetření. Kupující nemá nárok na vrácení zboží ani jiný nárok spojených s nesprávnými parametry objednaného zboží. Ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy tím nejsou dotčena.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1.1.5. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  1.1.6. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, jehož identifikace bude kupujícímu sdělena po odeslání objednávky (dále jen „účet prodávajícího“);
  1.1.7. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate.

  Platební brána ComGate Payments - po odeslání objednávky bude zákazník přesměrován na platební bránu společnosti ComGate Payments. Zde má možnost využít platbu platební kartou (3-D Secure ČSOB) nebo službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce odešle platbu a prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

  Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

  Banky (expresní bankovní převod ePlatba+ - předvyplněný příkaz v elektronickém bankovnictví): Česká spořitelna, Raiffeisenbank, Komerční banka, mBank, FIO banka, ČSOB, Era

  Platební karty (3-D Secure ČSOB): Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odstavce Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle odstavce Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.. těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4.4. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle odstavce Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat; to platí obdobně o slevách poskytovaných případně prodávajícím v rámci jiných jím provozovaných internetových obchodů, popřípadě internetových obchodů provozovaných osobami s prodávajícím spřízněnými.
  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej kupujícímu doručí na jím určenou dodací adresu společně se zbožím.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zejména torické a multifocální kontaktní čočky), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci 5.1. těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář, který je dostupný na adrese www.kontakto.cz/files/kontakto.cz/cz/form_odst_cz.pdf.
  5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle odstavce Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci 5.1. těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.
  5.4. V případě odstoupení od smlouvy podle odstavce 5.2. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, na bakovní účet, který klient uvede ve formuláři. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Kupující není oprávněn vrátit zboží prodávajícímu formou jeho zaslání na dobírku. Pro účely vrácení zboží je kupující povinen toto zabezpečit proti jeho poškození během přepravy. Kupující je povinen vrátit zboží nepoškozené a ve stavu umožňujícím jeho prodej bez ztráty obchodní hodnoty zboží.
  5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým tyto peněžní prostředky od kupujícího přijal.
  5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ohledně zboží, k němuž byl dárek poskytnut, kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu a přepravci a sepsat o tom s přepravcem protokol. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  6.5. Lhůta pro dodání zboží je uvedena u jednotlivých druhů zboží v rámci webového rozhraní obchodů. Tam uvedená lhůta dodání zboží však představuje pouze orientační termín, ve kterém by objednávka měla být kupujícímu odeslána. Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží ve lhůtě delší, a to zejména s ohledem na neočekávané situace spojené s nedostatkem zboží u dodavatelů prodávajícího. Lhůta pro dodání zboží však tímto způsobem zpravidla nebude prodloužena o déle než 7 pracovních dnů. V případě, že objednávka kupujícího obsahuje několik výrobků kompletovaných do jedné zásilky, prodlužuje se lhůta pro dodání zboží o čas nezbytný ke kompletaci celé objednávky.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1.1.8. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  1.1.9. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  1.1.10. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  1.1.11. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  1.1.12. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.3. Ustanovení uvedená v odstavci 7.2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu, a to ohledně vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, ohledně opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží ohledně vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese KONTAKTO.CZ internetový obchod, spol. s r.o., Hlavní Třída 43/34, 737 01 Český Těšín.
  7.6. Jsou-li zbožím kontaktní čočky, platí, že:

  1.1.13. kupující má nároky z vady zboží pouze v případě, že toto zboží zašle prodávajícímu ve stavu umožňujícím provedení expertízy, tedy ve stavu chránícím je před vyschnutím (ponoření do roztoku) a v obalu, který zaručuje, že zboží nebude během přepravy mechanicky poškozeno;
  1.1.14. zboží bude předáno jeho výrobci k provedení expertízy a na základně jím provedené expertízy bude stanovena oprávněnost reklamace. O výsledku expertízy bude kupující informován formou e-mailu nebo dopisu od výrobce nebo od prodávajícího;
  1.1.15. práva z vad zboží kupujícímu nenáleží v případě:
  1.1.15.1. chyb kupujícího, ke kterým došlo během objednávání zboží (špatné parametry zboží);
  1.1.15.2. zboží, které pro zákazníka nevhodně vybral optik nebo oční lékař;
  1.1.15.3. používání zboží v rozporu s jeho určením včetně ponechání kontaktních čoček k vyschnutí (nepoužíváním roztoku), znečištění kontaktních čoček kosmetickými nebo jinými chemickými prostředky, které mají na čočky nepříznivý vliv;
  1.1.15.4. dlouhodobého používání kontaktních čoček vedoucí k usazování velkého množství bílkovinných usazenin, které znemožňují provedení expertízy;
  1.1.15.5. mechanického poškození nebo znečištění čoček kupujícím;
  1.1.15.6. neodborné aplikace kontaktních čoček;
  1.1.15.7. tvrzené „vady“ kontaktních čoček spočívající v nedostatku jejich shody s barvou očí kupujícího, resp. osoby, které mají být aplikovány (neshoda s barvou očí).

  7.7. Nebude-li reklamace kupujícího prodávajícím uznána, zašle prodávající zboží kupujícímu na náklady kupujícího a po jejich předchozí úhradě na účet určený prodávajícím, popřípadě jej po dohodě s kupujícím ponechá po dobu 14 dnů v místě určeném těmito obchodními podmínkami pro uplatnění reklamace.
  7.8. Reklamace bude kupujícím vyřízena ve lhůtě 30 dnů od dne jejího uplatnění u prodávajícího postupem podle těchto obchodních podmínek a doručením reklamovaného zboží prodávajícímu.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1.1.16. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  1.1.17. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. DORUČOVÁNÍ
  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Veškeré případné spory budou v takovém případě rozhodovány obecnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kontakto.cz, Hlavní třída 43/34, 737 01 Český Těšín, adresa elektronické pošty kontakt@kontakto.cz, telefon 558 712 283.
 

Online řešení sporů: S platností od 15.února 2016 ustavila Evropská komise platformu pro mimosoudní řešení sporů. To dává spotřebitelům možnost řešit spory týkající se jejich on-line objednávky bez nutnosti soudního procesu, který zahrnuje soudy a soudce. Tento proces řešení sporů je k dispozici na externím odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 
Zapište se do newsletteru a získejte informace o novinkách
Mobilní verze
Chcete pokračovat?